Intellica Solutions Oy

Intellica Solutions Oy on tietovarastointiin ja liiketoimintatiedon hyödyntämiseen erikoistunut palveluyritys. Rakennamme asiakaskohtaisia informaatiojärjestelmiä, joiden avulla eri tietojärjestelmien tiedot kootaan yhteen tietokantaan, puhdistetaan ja jalostetaan käyttäjien kannalta helppolukuiseen muotoon. Toteutuksessa käytämme hyväksi havaittuja ohjelmistoja, menetelmiä ja toimintamalleja. Asiakkaamme ovat valinneet meidät, koska olemme luotettava, joustava ja sitoutunut kumppani. Toimintamme perusta ovat innokkaat ja ammattitaitoiset ihmiset.

Ratkaisut

Tietovarastointi

Yritysten eri tietojärjestelmiin kerääntyy usein paljon operatiivista dataa, minkä tehokkaalla hyödyntämisellä voidaan saada merkittävää kilpailuetua kilpailijoihin nähden. Hajallaan olevasta datasta on kuitenkin vaikea saada koostettua kokonaisvaltaista näkemystä päätöksentekoa varten. Tämä voidaan ratkaista keräämällä dataa yrityksen tietojärjestelmistä ja mahdollisesti myös ulkoisista tiedonlähteistä, kuten yhteistyökumppanien järjestelmistä tai sosiaalisen mediasta koko yrityksen kattavaan tietovarastoon.

 

Tietovarastossa hajanaisesta datasta koostetaan, jäsennetään, puhdistetaan ja yhdenmukaistetaan liiketoiminnan johtamisen kannalta tarvittava tieto. Kaikki tarvittava tieto löytyy luotettavasti ja nopeasti yhdestä paikasta, jolloin päästään irti erillisistä tietosaarekkeista.

Raportointi ja analytiikka

Raportoinnin avulla yrityksen johto voi seurata eri prosessien tärkeimpiä lukuja, tunnistaa mahdollisuuksia ja uhkia, nähdä poikkeamat ja seurata strategian toteutumista. Ratkaisu tulee sovittaa kunkin yrityksen organisaatioon ja päätöksentekotyyleihin, jotta siitä saadaan liiketoiminnan kannalta mahdollisimman tehokas.

 

Raporttien tulee ymmärtää käyttäjien tarpeet analysoida liiketoimintatietoa, sopeutua käyttäjiensä tarpeisiin ja saada tulokset päätöksentekijöille nopeasti. Tämä tapahtuu tyypillisesti erillisen web-pohjaisen raportointijärjestelmän kautta, joka auttaa käyttäjiä löytämään tarvitsemansa tiedot helposti ja edesauttaa todellista yhteistyötä yrityksen sisällä.

Master Data

Master Datan tehtävä on tuottaa päätöksentekoa ja liiketoiminnan kasvua tukevaa luotettavaa tietoa. Menestyksen kannalta tuotteita ja palveluita sekä asiakkaita, toimittajia ja henkilöstöä koskevan perustiedon on oltava aina kunnossa ja ajan tasalla. Se tarkoittaa myös yhteistä näkemystä tiedon hallinnasta organisaation eri prosesseissa ja rooleissa. Tämän kaiken avulla tiedon laatu paranee ja se saadaan tehokkaaseen käyttöön.

Mittaristot

Mittaristot rakennetaan tyypillisesti liiketoimintaprosessien tai tiimien tarpeisiin. Niihin on kerätty liiketoiminnan kannalta tärkeimmät tunnusluvut, joiden muutoksia ja poikkeamia seurataan lähes reaaliajassa. Yhdessä ne muodostavat yrityksen strategiaa tukevan kokonaisuuden, jonka systemaattinen seuranta jalkauttaa organisaation ydintavoitteet henkilöstölle.

Lisätietoa ratkaisuista

Palvelut

Business Intelligence -kartoitus

Business Intelligence -kartoitus on nopea ja helppo tapa selvittää ja konkretisoida yrityksen tietotarpeet. Lopputuloksena on ratkaisuehdotus, joka pohjautuu yrityksen liiketoimintatarpeisiin sekä prioriteetteihin ja huomioi teknologiset asiat. Tämän lisäksi laaditaan alustava projektisuunnitelma BI-ratkaisun käyttöönottamiseksi.

 

Business Intelligence -projektit

Business Intelligence -hankkeen läpivieminen on monivaiheinen projekti. Palvelumme kattaa johdon ja tietohallinnon konsultoinnin, projektitoteutukset eri vaiheineen, sekä ylläpidon ja jatkokehityksen. Teemme myös vertailuja eri BI-tuotteiden soveltuvuudesta asiakkaan tarpeisiin. Yhdistämme johtavien teknologiatoimittajien tuotteet omaan korkeatasoiseen BI- ja projektiosaamiseemme.

Tilastolliset analyysit

Tilastolliset mallinnuksemme kattavat tarvekartoituksen, eri mallien testauksen ja valinnan, datan keruun sekä tarvittaessa myös tulosten integroinnin asiakkaan järjestelmiin. Tulosten raportointi, visualisointi ja mallin selventäminen ovat oleellinen osa toimitustamme.

Sovellusylläpito

BI-ratkaisuiden ylläpito-, jatkokehitys- ja tukipalvelujen avulla varmistetaan muun muassa, että  tietovaraston ETL-lataukset toimivat aina luotettavasti ja tehokkaasti  ja raportointijärjestelmä raportteineen on aina ajan tasalla. Tehtävät, toimintamalli ja tehtävien haltuunotto määritellään tapauskohtaisesti yhdessä asiakkaan kanssa.

Lisätietoa palveluista

Ajankohtaista

Moderni tietovarasto tulevaisuuden tarpeisiin

Perinteisesti tietovarastot ovat sisältäneet toiminnanohjaus- ja asiakkuusjärjestelmien tietoja, yhdistellen niitä ja tarjoten näihin liittyvät raportit. Tiedolla johtamista tämä on tukenut kontrollin tehostumisena ja organisaation yhtenäisen näkemyksen muodostamisessa. Tänä päivänä vaaditaan […]

Mitä on hallittu tiedolla johtaminen?

Hallittu tiedolla johtaminen on nykypäivänä yrityksiä erottava kilpailutekijä. Liiketoimintatiedon hallinta ja tiedolla johtaminen tarvitsevat tuekseen ratkaisuja, jotka auttavat sinua pysymään askeleen edellä nykyhetkeä ja kilpailijoitasi. Parhaimmillaan yrityksien tuottama data luo […]

Uudet responsiiviset kotisivut

Kesäkuun puolivälissä startannut projekti on nyt saatu päätökseen. Sivuston ulkoasu on suunniteltu kokonaan uusiksi ja myös sisältöä on päivitetty ja navigointia yksinkertaistettu. Uudistetut kotisivut ovat myös responsiiviset, mikä tarkoittaa sitä, […]

Lisää uutisia
Puhelinnumero
+358 40 860 0505
Sähköposti
info(@)intellica.fi
Postiosoite
Ahlmaninkatu 2 E
40100 JYVÄSKYLÄ